ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

นางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน 30 คน ที่มาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมต้อนรับ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน 30 คน  ที่มาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ด้วยในวันที่ 11 กันยายน  2561 นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมต้อนรับ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน 30 คน  ที่มาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ  และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้การเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป


เอกสารแนบ