ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีแก่ผู้ประกันอาชีพ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีแก่ผู้ประกันอาชีพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกันอาชีพของศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ผู้ประกันได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกันที่มีต่อศาล ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายเกรียงไกร สาริกา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ