ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 2 การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาล เพื่อลดปริมาณคดีที่ผิดสัญญาประกันและอยู่ระหว่างการบังคับคดีของศาล รวมถึงให้ผู้ประกันได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะผู้ประกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ