ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

27

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  นายวีระ  มหธรรม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในหัวข้อเรื่อง “การบริการงานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะในการให้คำแนะนำและให้บริการด้านต่างๆ  แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  เพื่อที่ข้าราชการศาลจังหวัดอำนาจเจริญทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมผาแต้ม & แก่งพิสมัยริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านข่าว